La  taxació  d’un bé està subjecte a una estricta normativa legal que estableix els criteris i la metodologia per a realitzar-la i que també estableix qui pot fer-la. Reflexa la opinió d’un tècnic competent i independent com a garantia i suport en préstecs hipotecaris, compravendes,  operacions vinculades a efectes fiscals, herències, separacions de béns en divorcis, procediments judicials, etc. 

És obligatòria segons queda definit a la normativa "ORDEN ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de bens immobles i de determinats drets per certes finalitats financers” com seria la garantia hipotecària de crèdits i préstecs.

Valorem i taxem habitatges, locals comercials, places d’aparcament, oficines, naus industrials, edificis complerts, construccions singulars, terrenys... 

La taxació (com s’anomena tècnicament a l’informe de valoració) és un document elaborat i subscrit per un professional competent amb l’objectiu d’establir de forma justificada el valor d’un bé, d’acord a uns criteris prèviament establerts i desenvolupant una metodologia adequada a la finalitat proposada (ORDEN ECO/805/2003).

La  valoració  es l'estimació que realitza un tècnic competent i independent com a suport en préstecs hipotecaris, assessorant en compravendes, operacions vinculades a efectes fiscals, herències, separacions de béns en divorcis, procediments judicials.... Afavoreix la transparència de les relacions comercials i personals entre les parts afectades per una transacció d’un bé.  

Òbviament, resulta molt útil per anticipar-se a possibles canvis en la situació de propietat d'un immoble o terreny.

 

1>>> Inspecció de l’immoble:  en aquesta visita es fa un recull de dades bàsiques, aixecament de planells en el cas que sigui necessari i realització de un reportatge fotogràfic.

2>>> Valoració: El mètode habitual és el mètode comparatiu a partir del preu d’habitatges similars venuts recentment. El resultat obtingut es verifica pel mètode residual determinant el preu d’un bé immoble a partir del càlcul del seu cost de reposició valorant els costos de construcció, del terreny…

3>>> Elaboració de l’informe de valoració o taxació: s’elabora l’informe que serà signat per un tècnic competent (Arquitecte o Arquitecte tècnic) i, si escau, per una societat homologada pel Banco de España.

4>>> Lliurament al client.

Valor del bé >>> Preu de la valoració (sense garantia hipotecària):

Entre                    0,00 € i   200.000,00 € >>> 196,00 €

Entre          200.000,01 € i   300.000,00 € >>> 244,00 €

Entre          300.000,01 € i   600.000,00 € >>> 300,00 €

Entre          600.000,01 € i   900.000,00 € >>> 366,00 €

Entre         900.000,01 € i 1.200.000,00 € >>> 440,00 €

Entre      1.200.000,01 € i 1,500.000,00 € >>> 510,00 €

Major de 1.500.000,01 € >>> 0,04% del valor de valoració.

 

La nostra tarifa per una taxació amb garantia hipotecària, està determinada en cada cas per part de la Societat de Taxació homologada pel Banc d'Espanya amb qui treballem en aquests casos. Les tarifes no inclouen IVA. Preus vàlids a Barcelona,  Girona, Lleida y Tarragona (ciutats). En cas de desplaçar-se fora d'aquests municipis es sumaran 0.2 euros per km.