A casaenforma realitzem avantprojecte:

representació preliminar per a la primera acceptació del client. L'avantprojecte consta d'un conjunt de plànols i maquetes que expliquen gràficament i de manera primerenca, com estarà constituït en essència l'edifici. Durant el desenvolupament de l'avantprojecte és crucial la comunicació entre el promotor i l'arquitecte ja que de les propostes plantejades, emanaran les solucions posteriors. Ara hem aconseguir una estratègia comuna!

A casaenforma realitzem projecte bàsic:

el Codi Tècnic de l'Edificació diu del projecte bàsic: "... encara que el seu contingut no permeti verificar totes les condicions que exigeix  el CTE, definirà les prestacions que l'edifici projectat ha de proporcionar per complir les exigències bàsiques ...". 

Un projecte és el conjunt d'idees, plans, esquemes i textos explicatius ... que defineixen unes obres d'execució de manera que es pugui comprovar que les solucions que es proposen, són interpretables de manera inequívoca durant la seva execució, i d'acord amb la normativa vigent.

Habitualment, es genera una conversa contínua amb el client que fructifica en un projecte cada vegada més definit. Més enllà del que requereix pel Codi Tècnic, és evident que el primer beneficiat d'aquesta manera dialogada d'evolucionar un projecte (avantprojecte, projecte bàsic i projecte d'execució), és el propi projecte i, com a conseqüència, el seu promotor (el nostre client) . A Casaenforma desenvolupem planificació i direcció d'obra. I continuem la nostra relació posterior amb el client i les seves necessitats, adaptant les nostres pròpies solucions en cada moment.

A casaenforma realitzem projecte d'execució:

en aquesta part del procés, executem els plans tècnics definitius per a la gestió i obtenció de llicències i els que s'utilitzaran per a la construcció: topografia, urbanisme, estructura, instal · lacions, plantes, alçats, seccions, detalls constructius, memòria descriptiva i constructiva, pressupost i justificació del compliment de la normativa vigent en el moment del visat.

Per donar forma al projecte d'execució (i donada l'extensa normativa i especialització tècnica que afecta cada ús, programa o activitat) és habitual la col · laboració de l'arquitecte amb diferents especialistes / col · legues que desenvolupen algun o alguns dels capítols esmentats. Resulta per tant un treball d'equip, un producte complex i alhora ric, que ofereix uns nivells de control, qualitat i garantia, satisfactoris. 

1 >>> plantejament: trobada amb el client, les seves necessitats d'espai i ús. Pressupost, calendari ...

2 >>> diagrama arquitectònic: presentem un esquema on queden presentats tots els elements i relacions.

3 >>> esquema bàsic: es representen gràficament diverses propostes en què es defineixen aspectes com l'estructura, els espais, el pressupost ...

4 >>> avantprojecte: plantes, alçats, seccions i perspectives. En aquest punt el client és decisiu!

5 >>> Projecte bàsic: un cop aprovat, realitzem el projecte bàsic amb plànols (de terreny, ubicació, plantes ...), maquetes, memòries i pressupost general.

6 >>> projecte d'execució: topografia, urbanisme, estructura, instal · lacions, plantes, alçats, seccions, detalls constructius, memòria descriptiva, pressupost.